دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر؛ شماره اول – به تفکیک مقالات

دوفصلنامه تخصصی

مطالعات فقه معاصر

سال اول / شمارة اول / بهار و تابستان 95 

مدير مسؤول و سردبیر

سیدجواد راثی ورعی

نشانى:

قم ـ صفائیه، کوچه15، بعد از چهار راه، پلاک11

تلفكس: 37836534

نشانى روى اينترنت:.info  http://mag.keramat

پست الكترونيك: M.feghemoaser@yahoo

 

سرمقاله؛ مدیر مسوول

***

انكار «ضـروري دين» و رابطة آن با «ارتداد»؛ سیدموسی شبیری زنجانی

***

اقتضائات دوران فقه حکومتی؛ اکبر هاشمی رفسنجانی

***

تهذیب اجتهاد (ضرورت نگاه تقلیل­گرایانه به استنباطهای فقهی)؛ محمد سروش محلّاتی

***

بررسی فقهی «تقاصّ» در سبّ؛ ابوالقاسم علیدوست و سیدمحمدحسین متولی امامی

***

حکم فقهی نگاه زن به بدن مرد؛ سیدضیاء مرتضوی

***

تصدّي منصب در دولت جائر؛ سیدجواد ورعی

***

نماز جمعه از دیدگاه شهید ثانی و وحید بهبهانی؛ رضا مختاری

***

الموجز؛ العلاقة بين إنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين والارتداد؛ السيّدموسى شبيري زنجاني

***

Friday Prayer from the viewpoint of ShahidThani and Vahid Behbahani-By Reza Mokhtari

***