دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر؛ شماره دوم– به تفکیک مقالات

 دوفصلنامه تخصصی

مطالعات فقه معاصر

سال اول/ شمارة دوم/ پاییز و زمستان 95

مدير مسؤول و سردبیر

سیدجواد راثی ورعی

نشانى:

قم ـ صفائیه، کوچه15، بعد از چهار راه، پلاک11

تلفكس: 37836534

نشانى روى اينترنت:.info  http://mag.keramat

پست الكترونيك: M.feghemoaser@yahoo


سرمقاله

***

02-قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت؛ لطف الله صافی گلپایگانی

***

03-ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت؛ سیدضیاء مرتضوی

***

04-فقيهان و برخي ديدگاهها در علوم عقلي؛ محمدرضا غفوریان

***

05-مقاصد کیفری شریعت؛ سیدمحمدعلی احمدی ابهری

***

06-پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن؛ سیدرضی قادری

***

07-حجیت و دلالت فعل معصوم در آرای وحید بهبهانی؛ حسنعلی علی اکبریان

***

08-نگاه و نقدی بر آستانه تجدد؛ داود فیرحی، ناقد سیدجواد ورعی، تنظیم و تدوین سیدامین ورعی

***

09-النطاق الشرعي للتعزیر على ضوء الصلاحيات الحكومية؛ لطفالله الصافي الكلبایكاني

***

10-Review and Critique of the Threshold of Modernity

***