دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر؛ شماره سوم– به تفکیک مقالات

 دوفصلنامه تخصصی

مطالعات فقه معاصر

سال دوم/ شمارة اول/ بهار و تابستان 96

مدير مسؤول و سردبیر

سیدجواد راثی ورعی

نشانى:

قم ـ صفائیه، کوچه15، بعد از چهار راه، پلاک11

تلفكس: 37836534

نشانى روى اينترنت:.info  http://mag.keramat

پست الكترونيك: M.feghemoaser@yahoo


***

اذن پدر در ازدواج دختر باکره؛ عبدالله جوادی آملی محمدکاظم تقوی

***

تأملی در حكم اقدامات جهادی مخاطره آميز؛ محمد سروش محلاتی

***

فقه و روانشناسی؛ مسعود آذربایجانی

***

ثبوت ضمان در اقدامات زيانبار دولت و کارکنان در ساية قواعد عمومی ضمان؛ سیدضیاء مرتضوی

***

دولت اسلامی و پيشگيری از طلاقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه؛ سیدجواد ورعی

***

تأثيرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب بررسی موردی پرداخت مسأله نشوز در دو باب نفقه و نشوز؛ سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

***

نگاه و نقدی بر بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

***

چكيدة عربی؛ اسعد کعبی

***

چكيدة انگليسی؛ مهدی غلامی

***