سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوار سازی عدالت؛ استاد مرتضوی

مقاله: “سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوار سازی عدالت”.استاد سیدضیاء مرتضوی، انتشار در فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی، ش ۷۶، ویژه زمستان ۹۵

برای دریافت مقاله به صورت PDF روی لینک زیر کلیک نمایید:

Ostad mortazavi