شماره هشتم و نهم دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر منتشر شد

شماره هشتم و نهم دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر منشتر شده است که از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد: 👇🏻👇🏻

http://mags.keramat.info/