شماره پنجم دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر منتشر شد

شماره پنجم از دوره سوم دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر منشتر شده است که از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد: 👇🏻👇🏻

شماره پنجم دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر