» دو فصلنامه مطالعات فقه معاصر

دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر؛ شماره سوم– به تفکیک مقالات

 دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر سال دوم/ شمارة اول/ بهار و تابستان 96 مدير مسؤول و سردبیر سیدجواد راثی ورعی نشانى: قم ـ صفائیه، کوچه15، بعد از چهار راه، پلاک11 تلفكس: 37836534 نشانى روى اينترنت:.info  http://mag.keramat پست الكترونيك: M.feghemoaser@yahoo *** اذن پدر در ازدواج دختر باکره؛ عبدالله جوادی آملی محمدکاظم تقوی *** تأملی در حكم […]

دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر؛ شماره دوم– به تفکیک مقالات

 دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر سال اول/ شمارة دوم/ پاییز و زمستان 95 مدير مسؤول و سردبیر سیدجواد راثی ورعی نشانى: قم ـ صفائیه، کوچه15، بعد از چهار راه، پلاک11 تلفكس: 37836534 نشانى روى اينترنت:.info  http://mag.keramat پست الكترونيك: M.feghemoaser@yahoo سرمقاله *** 02-قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت؛ لطف الله صافی گلپایگانی *** 03-ثبوت ضمان در اعمال […]

دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر؛ شماره اول – به تفکیک مقالات

دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر سال اول / شمارة اول / بهار و تابستان 95  مدير مسؤول و سردبیر سیدجواد راثی ورعی نشانى: قم ـ صفائیه، کوچه15، بعد از چهار راه، پلاک11 تلفكس: 37836534 نشانى روى اينترنت:.info  http://mag.keramat پست الكترونيك: M.feghemoaser@yahoo   سرمقاله؛ مدیر مسوول *** انكار «ضـروري دين» و رابطة آن با «ارتداد»؛ سیدموسی […]

دومین شماره دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر، ویژه پاییز و زمستان ۹۵

دوفصلنامه شماره 2 مطالعات فقه معاصر را میتوانید در ادامه دانلود نمایید.  فقه معاصر-شماره 2

تولد دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»؛ محمدکاظم تقوی

شماره اول دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» از سوی مؤسسه فقهی «مفتاح کرامت» (تأسیس سال 1386) با مدیریت سیدجواد راثی ورعی ویژه بهار و تابستان 1395 منتشر گردید. در این مجله تخصصی علاوه بر سر مقاله مدیر مسئول و چکیده عربی و انگلیسی، هفت مطلب از طرف علما و فضلاء به چاپ رسیده است. در […]

چکیده مقالات فقه معاصر-شماره 1

چکیده مقالات دوفصلنامه شماره 1 مطالعات فقه معاصر را میتوانید در ادامه دانلود نمایید. چکیده مقالات فقه معاصر-شماره 1