» تاریخ فقه و فقها

ويژگي‌هاي فقه امام خميني؛ سيد ضياء مرتضوي

ترجمه و تلخيص: محمد كاظم تقوي اشاره نويسنده محترم، فاضل محقق حضرت حجت الاسلام والمسلمين سيد ضياء مرتضوي در مقدمه تفصيلي بر كتاب خود «مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيله» در نگاهي تاريخي به تطوّر فقه و فقاهت، دوره‌هاي مختلف و متكامل فقه را به قرار زير به تبيين نشسته است: 1 ـ عصر تشريع […]